ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เดิมชื่อว่า โรงเรียนมัธยมวัดเพลง  สาขาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์  ก่อตั้งเมื่อ พุทธศักราช 2534  บนพื้นที่เช่าจากวัดเพลง จำนวน 5 ไร่ 83 ตารางวา  เพื่อสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดดำเนินการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลวงพ่อครูบาศรีนวล  ธมฺมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเพลง  โดยให้ใช้ศาลาวัดเป็นอาคารเรียนชั่วคราวจัดการเรียนการสอน  วันที่  4  ตุลาคม พ.ศ.  2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อว่า โรงเรียนมัธยมวัดเพลง  นนทบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2538  เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น

วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ.  2551 โรงเรียนมัธยมวัดเพลง  นนทบุรี ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากมัธยมวัดเพลง นนทบุรี เป็น “โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย” และได้ย้ายมาทำการ ณ อาคารหลังใหม่ เลขที่ ๕๔/๕ ถนนราชพฤกษ์ หมู่ ๑ ตำบล อ้อมเกร็ด   อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี