ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

          โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สะอาด   ร่มรื่น มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น   เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์วิถีไทย บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหารและครูมืออาชีพ มุ่งสู่สากล