ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

          1  บริหารจัดการภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้

          2  จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองอยากที่จะทำสิ่งดีๆด้วยตนเองและไม่ก่อปัญหาโดยใช้วิธีด้านบวก

          3  บริหารและจัดการศึกษารองรับการกระจายอำนาจโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

          4  เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาชีพ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ สู่มืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

          5  บริหารจัดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
เป้าหมาย

1 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ เห็นคุณค่าของตนเอง มีความรู้อันเป็นสากล มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาวิธีไทย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะมุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม

  2  มุ่งส่งเสริมบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่ครูมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการด้านบวกยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนรอบด้าน

  3  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีทุกมาตรฐาน