ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิยา อินนุพัฒน์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรัสรวี อินทวงศ์
ครูเชี่ยวชาญ

นางสดุดี ภักดีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันเพ็ญ เมตกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุรีพร โคตรมี
ผู้ช่วยครู

นางสาวณิรัฐกานต์ ติปยานนท์
ครูชำนาญการ

นายศุภณัฐ ด่านหงส์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชิดชนก อินทวงศ์
ครูอัตราจ้าง

นายรัชพล ลิ่มสกุล
ครูอัตราจ้าง