ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเกวรี เหมือนเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอนุกูล คันทะภูมิ
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุนันทา ภูมิสุข
ผู้ช่วยครู

นางสาวสกุลรัตน์ ศรีกุล
ผู้ช่วยครู

นางสาวฐานมาศ ภาณุฑัต
ผู้ช่วยครู

นางสาวมณฑิรา ประกอบแสง
ผู้ช่วยครู

นางสาวขวัญเรือน ทรงกลด
ผู้ช่วยครู

นางสาวจีรวรรณ ครึ่งธิ
ผู้ช่วยครู

นางสาววันทนา เอี่ยมวันทอง
ผู้ช่วยครู

นางสาวกรกนก โทลา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ครูอัตราจ้าง