ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมนูญ ชานไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฉวีวรรณ จันทนุปาน
ครูเชี่ยวชาญ

นายอดิศร เพ็ชรจรูญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอธิป ทองล้น
ครูชำนาญการ

นายวุฒินันท์ นิตย์กระโทก
ครู

นายณภัทร ศักดิ์จิรพาพงษ์
ครู

นายจักรกฤษณ์ คุณทวิน
ครู

นางสาวรัชนีวรรณ ผิวจันทร์
ครู

นางสาวอติกานต์ บัวไข
ผู้ช่วยครู

นางสาววิลาชินณ์ ประคัลภ์พงศ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวจารุณี เหตุเกษ
ผู้ช่วยครู

นายณัฐพร รื่นลาภะ
ผู้ช่วยครู

นายณฐปณต พรมขันธ์ฺ
ผู้ช่วยครู

นางสาวศศิภา ลี้สุขสม
ผู้ช่วยครู

นางสาวปิยะดา คนตรง
ผู้ช่วยครู

นางสาวมนสภรณ์ ชื่นขุนฤทธิ์
ผู้ช่วยครู

นายฐิตวัฒน์ เคลื่อนคล้อย
ผู้ช่วยครู

นางสาวกรรณ์การ์ สีตะระโส
ผู้ช่วยครู

ว่าที่ร้อยตรีปิยพงศ์ อาจเครือ
ผู้ช่วยครู

นางสาวขนิษฐา อ่อนสกุล
ผู้ช่วยครู

นางสาวชนกนันท์ สังข์เผือก
ครูอัตราจ้าง

นายไกรมาตร์ นพเมือง
IT Hardware & Network Programming