ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปภาดา พร้ามหาพร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกาญดา แก่นหอม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพนอม นาดี
ครู

นางสาวภัทชา บึงไกร
ผู้ช่วยครู

นางรัชนี ธรรมทัตโต
ผู้ช่วยครู

นางสาวญาณิศา กลิ่นหอม
ผู้ช่วยครู

นางสาวฟารีดา ยูโด๊ะเนาะ
ผู้ช่วยครู

นายไชยวัฒน์ สิงห์โคตร
ผู้ช่วยครู

นายนัทธพงศ์ รัตนศรี
ผู้ช่วยครู

นางสาววิราวรรณ เสมามิ่ง
ผู้ช่วยครู