ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่/นักการ

นายวสันต์ โฉมโต

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/นักการ

นางศิริลักษณ์ เรืองฉ่าง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสมใจ บุญกะสินธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวกิติยา หอมมะลิ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางนพวรรณ จำแนกสาร
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสมสมร ศรีประยูร
พนักงานจ้างทั่วไป

นางนฤมล รอดภัย
พนักงานจ้างทั่วไป

นายมานพ ท้วมอุปภัมภ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมศักดิ์ แก้วรุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายมานะ แสงฉิม
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววราภรณ์ มุสิทธิมณี
พนักงานจ้างทั่วไป