ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสมทรัพย์ โตศรีศิริถาวร
ครูชำนาญการ

นายชัยพิพัฒน์ นิสิทธิชัย
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาวรรณ กำลังดี
ครู

นางสาวอุษา เทศงามถ้วน
ผู้ช่วยครู

นางสาวกรรณิกา กาทองทุ่ง
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุธินี เลิศพันธ์
ผู้ช่วยครู