ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจำเนียร สุกาญจนะ
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวหทัยชนก เรืองอำพันธ์ทอง
ผู้ช่วยครู