ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพัทธรินทร์ หลำชม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสรรเสริญ สัยยะนิฐร
ครู

นายธนะวิทย์ ก้อนทอง
ครูชำนาญการ

นายเหนือดวง พูลเพิ่ม
ครู

นางสาวรดา ดุริยนาฏพงษ์
ครู

นายเจตนิพิฐ ศิริชยุตพงศ์
ผู้ช่วยครู

นางสาววารุณรัตน์ กลัดเขียว
ผู้ช่วยครู

นางสาวปาริชาติ ชูทรัพย์
ผู้ช่วยครู

นางสาวสินีนาถ เฉลยสมัย
ผู้ช่วยครู

นายชัยกรมนัส บุญคง
ผู้ช่วยครู