ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาระพลศึกษา

นางสาวพรพนา พ่วงเพชร
ครูชำนาญการ

นายเรืองฤทธิ์ รักษาพงศ์
ครูชำนาญการ

นายนิรัญ เนินกล้วย
ครู

นายธนันชัย ทองหล่อ
ผู้ช่วยครู

นายศรายุทธ จรรยาธรรม
ผู้ช่วยครู

นายธนกฤต สมใจ
ผู้ช่วยครู

นายพอเจตน์ แสนแอ
ผู้ช่วยครู

นายตรีเพชร ใจหาญ
ผู้ช่วยครู

นายเจษฎา พลายด้วง
ผู้ช่วยครู

นายภูวินัย วงศ์คำภา
ผู้ช่วยครู

นายกังวาล คำภูมิวรรณ
ผู้ช่วยครู

นายธัชพล ชัชวาลยางกูล
ครูอัตราจ้าง