ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวธัญยธรณ์ จิรสินพัฒนโชติ
หัวหน้างานบุคคล

นางทัศนีย์ นรานฤดม
รองหัวหน้างานบุคคล

นางสาวอารียา หินแก้ว

นางสาวอติกานต์ บัวไข

นางสาวอุษา เทศงามถ้วน

นางสาววิลาชินณ์ ประคัลภ์พงศ์

นางสาวมาลินี ฟักเฟือง

นางรัชนี ธรรมทัตโต

นางสาวฟารีดา ยูโด๊ะเนาะ

นายไชยวัฒน์ สิงห์โคตร

นางสาววิราวรรณ เสมามิ่ง

นางสาวขนิษฐา อ่อนสกุล

นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน

นางสาวผกาทิพย์ ภูคัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายรัชชานนท์ สุดรัก
เจ้าหน้าที่ธุรการ