ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายอดิศร เพ็ชรจรูญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวธัญวรัตม์ เทพสุนทร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางกาญดา แก่นหอม
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายณภัทร ศักดิ์จิรพาพงษ์
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

นางสดุดี ภักดีกุล
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาววันเพ็ญ เมตกูล
รองหัวหน้างานทะเบียน

นางสาววิลาชินณ์ ประคัลภ์พงศ์
วัดผล

นางสาวกมลชนก สงนอก
วัดผล

นางสาวฐานมาศ ภาณุฑัต
วัดผล

นางสาวจารุณี เหตุเกษ
วัดผล

นางสาวมนสภรณ์ ชื่นขุนฤทธิ์
วัดผล

นางสาวนวรัตน์ บานไม่รู้โรย
วัดผล

นางสาวภัทรพร ปั้นงา
วัดผล

นางสาวจีรวรรณ ครึ่งธิ
วัดผล

นายศุภณัฐ ด่านหงส์สุวรรณ
วัดผล

นางสาวชนกนันท์ สังข์เผือก
วัดผล

นายนัทธพงศ์ รัตนศรี
วัดผล

นางสาวอุษา เทศงามถ้วน
ตรวจสอบวุฒิ