ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญวรัตม์ เทพสุนทร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ นรานฤดม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐชนันตร์ อยู่สีมารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญยธรณ์ จิรสินพัฒนโชติ
ครู

นางสาวนวรัตน์ บานไม่รู้โรย
ผู้ช่วยครู

นางสาวกมลชนก สงนอก
ผู้ช่วยครู

นายกวี วรรณมุข
ผู้ช่วยครู

นายจารุวัฒน์ พัฒนดิษฐ์
ผู้ช่วยครู